اکتیواتور اسپیدکس

اکتیواتور اسپیدکس

اکتیواتور 

محصول شرکت کلتن سوئیس

 

ترکیب:

 

کاربرد:

 

زمان بالینی (نسبت معمولی مخلوط)

 

نگهداری:

 

تاریخ انقضاء:

 

بسته بندی:

 

برای قیمت تماس بگیرید.